(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

Güvenlik Firması Hırsızlıktan Sorumludur

Güvenlik Firması Hırsızlıktan Sorumludur

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/30372 K. 2017/12936 T. 20.12.2017

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacılar, site içerisinde bulunan konutlarında gerçekleşen hırsızlık neticesinde bir kısım ziynet eşyalarının çalındığını ileri sürerek gerekli tedbir ve önlemi zamanında almayan davalı … şirketi … Koruma … Limited Şirketine ve site yönetiminden sorumlu müdür davalı …’den fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile davacı … için 28.500,00 TL ve davacı … için 12.500,00 TL maddi tazminatın olay tariihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemişler, ıslah ile taleplerini davacı … için 33.106,25 TL ve … için 16.817,50 TL olarak ıslah etmişlerdir.

Davalılar, ayrı ayrı davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davalı … aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeni ile reddine, diğer davalı şirket yönünden ise davanın kısmen kabulü ile; Davacı … için 20.622,88 TL’nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı şirketten alınarak davacı …’e verilmesine, davacı … için ise 11.772,25 TL’nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı şirketten alınarak davacı …’e verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir. Dairemizce davacılar tarafından verilen temyiz dilekçesinin süresinde olmadığı gerekçesi ile süre yönünden dilekçenin reddine karar verilmiş bu sefer davacı tarafın süre yönünden Dairemizce maddi hata yapıldığı gerekçesi ile verdiği dilekçe kapsamında dosya iş bu esasa kaydedilmiştir.

1-)Her ne kadar Dairemizin 26/09/2016 tarih ve 2015/11382 Esas 2016/17294 Karar sayılı İlamı ile davacıların 26/11/2014 tarihli temyiz dilekçesinin süresinde olmadığından bahisle reddine karar verilmiş ise de yapılan Uyap kontrolünde evrakın oluşturma tarihi itibari ile temyiz dilekçesinin süresinde ibraz edildiği bu sefer yapılan inceleme ile anlaşılmakla davacıların maddi hataya yönelik dilekçelerinin kabulüyle mahkememiz önceki ilamının kaldırılarak işin esası yönünden aşağıdaki bentler kapsamında inceleme yapılmıştır.

2-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

3-)Dava, davacıların site içerisinde bulunan konutlarında gerçekleşen hırsızlık olayı neticesinde uğranılan maddi zararların tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı … şirketinin kusurlu bulunduğu belirtilmiş aynı zamanda söz konusu değerde eşya ve parayı evinde bulunduran davacıların kendilerine düşen evin içinde alınması gereken önlemleri almamaları nedeni ile % 30 kusurlu oldukları kabul edilerek tazminat tutarında indirim sureti ile hüküm tesis edilmiştir. Yargılama kapsamında alınan bilirkişi raporunda davacıların kusurlu olduğunu belirtir bir husus yer almadığı gibi davacıların neden kusurlu olduklarını belirtir objektif bir unsur da gerekçede tartışılmamıştır. Hal böyle olunca mahkemece gerektiğinde konusunda uzman bir heyetten yeniden rapor tesisi istenerek tarafların varsa kusurlarının objektif olarak tespit edilerek sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.

SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan sebeple Dairemizin 26/09/2016 tarih ve 2015/11382 Esas 2016/17294 Karar sayılı İlamında belirtilen maddi hataya dair hükmünün kaldırılarak işin esasına geçilmesine, ikinci bent gereğince davacıların yerinde olmayan diğer temyiz itirazlarının reddine, üçüncü bent gereğince kararın temyiz eden davacılar lehine BOZULMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

15 Nisan 2019
1.402 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN