(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

Yapı Denetim şirketi olmaksızın faaliyet halinde İmar Kanunu 32. ve 42. maddeleri uyarınca ceza verilemez.

Yapı Denetim şirketi olmaksızın faaliyet halinde İmar Kanunu 32. ve 42. maddeleri uyarınca ceza verilemez.

T.C. D A N I Ş T A Y

ONDÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2013/10836

Karar No : 2015/3175

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : … Belediye Başkanlığı – İSTANBULVekili : Av. .

Karşı Taraf (Davacı) : …KooperatifiVekili : Av.İstemin Özeti : İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 17/07/2013 günlü, E:2012/2224, K:2013/1330 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.Danıştay Tetkik Hakimi :Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının sonucu itibariyle onanması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:…3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonucunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.” kuralı, aynı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasında ise; ” Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, maddede belirtilen şekilde hesaplanan idari para cezalarının uygulanacağı, Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için; yapıların sınıf ve gruplarına göre para cezası verileceği ” hükmü yer almıştır.….Uyuşmazlık konusu yapının yapımına dayanak oluşturan imar planlarının yargı kararıyla iptali üzerine, davalı idarece bu kararın gereklerinin gecikmeksizin uygulanması amacıyla, plana göre yapılmakta olan yapıların mevcut durumunun tespit edilmesi ve 3194 sayılı Kanunun 32. maddesine uyarınca tedbir olarak mühürlenmek suretiyle durdurulmasının gerektiği, yapı ruhsatının iptal edilmemiş olmasının yapının mühürlenmesine engel teşkil etmeyeceği, devam eden süreçte imar planlarının iptaline ilişkin kararın kesinleşmesi halinde, davalı idarenin iptal kararı doğrultusunda yapının yerinde korunup korunmayacağını değerlendirerek, yapının korunamayacağı sonucuna ulaşması durumunda yapı ruhsatını iptal edeceği tabiidir. Bu itibarla, plan iptali nedeniyle yıkım ve para cezası yaptırımlarının uygulanabilmesi için öncelikle planın iptaline ilişkin yargı sürecinin kesinleşmesi ve ardından söz konusu yapıya ilişkin yapı ruhsatının iptal edilmesi gerektiği açıktır.Uyuşmazlık konusu olayda; dava konusu taşınmaz için verilen 08.5.2007 tarih ve 748/2007 sayılı yapı ruhsatının temdit edilerek süresinin davalı idarece 5 yıl uzatıldığı, anılan ruhsatın dayanağı 12.03.1996 onaylı 1/1000 ölçekli plan ile 21.04.2010 tarihli 1/5000 ölçekli … Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planının iptali istemiyle açılan davalarda verilen kararların da kesinleşmediği anlaşıldığından; bu aşamada söz konusu yapının yıkımına ve davacıya para cezası verilmesine ilişkin kararda hukuka uyarlık, iptal yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik görülmemiştir.Öte yandan; yapının denetim hizmetlerini gerçekleştiren şirketin istifa etmesi durumunda, inşaata devam edilebilmesi için yapı sahibince yeni bir yapı denetim şirketi ile sözleşme imzalanması gerektiği, yeni denetim şirketi ile sözleşme imzalanması durumda ise yeni bir ruhsat alınmayarak sadece eski tarih ve sayılı ruhsatta yer alan yapı denetim şirketi bilgilerinin güncellenmesi gerektiği, bu hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde yapının mühürleneceği açık ise de, bu nedenle yapının yıkımına ve ilgililer hakkında 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi uyuarınca para cezası verilmesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, 3194 sayılı 32. maddesi uyarınca yapının yıkımına karar verilebilmesi için ruhsata aykırı yapı yapıldığının tespit edilmiş olması, aynı Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasına göre para cezası verilebilmesi için bu maddede belirtilen fiilerin, yani ruhsat alınmadan yapı inşaa edildiğinin veya yapıda ruhsat eki etüt ve projelerine aykırılığın tespitinin gerektiği anlaşılmakta olup; herhangi bir yapı denetim şirketinden hizmet alınmaksızın inşai faaliyete devam edilmesi durumunda, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken, bu fiili işleyenler hakkında yıkım ve para cezası yaptırımlarının uygulanacağına ilişkin bir düzenleme içermeyen 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamıştır.Açıklanan nedenlerle; İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 17/07/2013 günlü, E:2012/2224, K:2013/1330 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Etiketler :İmar Kanunu 32. ve 42, yapı denetim , izmir gayrimenkul avukatı

03 Mayıs 2019
1.447 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN