(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Meydana gelen ölümlü trafik kazaları neticesinde açılacak maddi ve
manevi tazminat davasında müteveffanın yakınlarının talep edebilecekleri
tazminat hakları şunlardır;
1)Destekten yoksun kalma tazminatı,
2)Cenaze ve defin giderleri,
3)Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,
4)Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,
5)Manevi Tazminat.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanı, yaşamı süresince
destek olduğu ve ölümünden sonrasında bu destekten yoksun kalan
kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı
denir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler şunlardır;
Müteveffanın ailesi (Ölenin Eşi, çocukları, annesi, babası ve kardeşleri)
Bunun yanında, müteveffa ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, müteveffadan hayatta olduğu sürecinde, destek aldığını ispat etmek suretiyle 3. kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Eğer vefat eden çocuk ise, destekten yoksun kalma tazminatı ise;
Trafik kazası neticesinde, vefat eden çocuk ise, vefat edenin anne ve
babası, çocuğun hayatta olsa idi, ilerki yaşlarında kendilerine destek olacağı
nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliriler.
Vefat Eden Kişinin Hastane Ve Tedavi Giderleri
Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden şahıs, vefatından önce
tedavi görmüş veya ölenin yakınları tarafından tedaviye ilişkin başkaca
masraflar yapılmışsa, ispat edildiği takdirde yapılmış olan bu masraflar
da maddi tazminat kapsamında, davalı taraftan istenebilir.

Cenaze Ve Defin Giderleri
Trafik kazası neticesinde hayatını kaybedenin, cenaze ve defin giderleri,
maddi tazminat kapsamında davalıdan talep edilebilecektir. Bu giderler,
defin giderleri, cenaze bir yerden başka bir yere taşınmak durumunda
ise, cenazenin taşınması için yapılan zorunlu masraflar, kefen
masrafı, ölenin dini vecibelerine göre değişebilecek yemek, taziye vb. masraflarıdır.
Trafik Kazası Nedeniyle Ölüm Halinde Manevi Tazminat
Ölümlü trafik kazası neticesinde vefat edenin, yakınlarının, yaşadığı
üzüntü ve ıstırabın bir parça da olsa giderilebilmesi amacıyla kanun koyucu
tarafından öngörülmüş bir tazminat çeşididir. Kaza sonucu meydana
gelen ölüm yahut yaralanma neticesinde, oluşacak zararlar kapsamına
kişinin ruh bütünlüğü de önem arz etmektedir.Manevi tazminatın
bir ölçüsü bulunamadığından, bu tazminat türü yönünden bir hesaplama
yapılamamaktadır. Manevi tazminatın değerlendirilmesi hakimin “takdirine” bırakılmıştır. Kaza neticesinde, haksız ve hukuka aykırı eylemden etkilenme derecesini kesin olarak tespit etmek olanaksızdır, fakat kişilerin sosyal ve kültürel düzeyleri, olayın meydana geliş şekli, kusur ve
sorumluluk dereceleri gibi bütün unsurlar beraber değerlendirilecek hakkaniyete uygun bir tazminat miktarına ulaşılabilmektedir.
Manevi tazminat talep edilebilmesi için bazı şartların mutlak olarak
gerçekleşmiş olması gerekmektedir;

 • Trafik Kazası olmalıdır.
  -Trafik kazası neticesinde bir zarar meydana gelmelidir.
 • Zarar ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır.
 • Eylem, hukuka aykırı olmalıdır.
  YARALAMALI TRAFİK KAZALARI NETİCESİNDE MADDİ VE
  MANEVİ TAZMİNAT

  Yaralamalı trafik kazalarında, kaza neticesi yaralanan kişinin, yaşamı
  sürdüğü için destekten yoksun kalma tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır.
  Trafik kazası neticesinde yaralanan kişi destekten yoksun
  kalma tazminatı dışında talep edebilecekleri tazminat hakları şunlardır;
  1)Kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri,
 • 2)Kaza nedeniyle yaşadığı elem ve ıstırap için manevi tazminat
 • 3) Çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıpların tazmini( sürekli ya da geçici iş göremezlik tazminatı)
 1. Çalışma Gücünün Azalması ( Geçici İş Göremezlik)
  Trafik kazası geçiren kişinin, kalıcı sakatlık durumu olmadan , iyileşme
  sürecinde bir süre tedavi görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve
  bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış bulunması durumuna, geçici iş göremezlik denilmektedir. Geçici iş göremezlik süresi, sadece iyleşme süreci ile sınırlı olmayıp, tedavi sürecini de kapsamaktadır. İyileşme süresi, kaza geçiren kişinin mesleğine ve uğramış olduğu bedensel zararın türüne göre farklılık gösterebilir. Bedensel zarara uğrayan kişinin mesleği, yaptığı işin özellikleri, bu işi yaparken daha çok hangi organını kullandığı, gibi tüm hususlar belirlendikten sonra, sonuca varılmaktadır. Geçici iş görmezlik tazminatı belirlenirken, geçici iş görmezlik süresi içinde kişinin yoksun kaldığı gelirleri kıstas olarak alınır.
 2. Çalışma gücünün Yitirilmesi ( Sürekli İş Göremezlik- Maluliyet)
  a. Kısmi Sürekli Maluliyet
  Organ yitirilmesi veya organın işlevinin azalması, zayıflaması sonucu
  beden gücünün belli bir oranda azalması durumunda, kişi çalışmasını sürdürebilir ise de, yaşıtlarına ve aynı işi yapan diğer kişilere nazaran, daha fazla güç veefor harcayacağından dolayı, kazançlarında bir azalma olmasa dahi, maluliyeti (sakatlığı oranında) tazminat isteme hakkına sahiptir.
  b. Tam, Sürekli Maluliyet Beden gücünün bütünüyle yitirilmesi halinde , kişi çalışamayacak ve bu nedenle de hayatı boyunca kazanç elde edemeyecektir. Tam ve sürekli maluliyet halinde kişi başkasının bakımına muhtaç olacağından, tazminat hesaplaması bu husus nazara alınarak yapılacaktır.
  Kaza dolayısı ile hastanede veya evinde yattığı, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini ( Kazanç Kaybı)
  a. Çalışanlar Yönünden Kazanç Kaybı Çalıştığı ve kazanç elde ettiği sırada, trafik kazası neticesinde bedensel zarara uğrayan kişi tedavi gördüğü süre içinde, hayat boyu sakat, felç kalmış, ( organ yitimi veya organ kaybı) yaşayanlar, bu maluliyetinden

dolayı bir kazanç kaybına uğrayacaktır. Bu durumda olan kişiler, kazanç
kaybını isteme hakkına sahip olacaktır. Bu kazanç kaybı hesaplanırken,
bedensel zararı olan kişinin, kaza sırasında ve sonrasında elde ettiği ve
ilerde elde etmesi muhtemel gelirler üzerinden değerlendirme ve hesaplama yapılacaktır.
b.Bir İşi Veya Kazancı Olmayanlar Yönünden Kazanç Kaybı
Bir işte çalışmayan veya hiç kazancı olamayan kişiler de, kazanç elde
etmiyor olsalar bile, günlük yaşamlarını sürdürürlerken uğradıkları bedensel zarar oranında güçlük yaşayacaklarından dolayı, bu kişilerin de
tazminat isteme hakları bulunmaktadır. Sadece kazanç elde etmekte
olanlar değil, tedavi ve iyileşme süresince günlük işlerini yapamayanlar,
örneğin kaza sonucu yaralanma nedeniyle kendi ev hizmetlerini bu süre
zarfında yapamayan ev kadınları da “geçici iş göremezlik tazminatı” isteyebilirler. Bunun yanında, trafik kazası neticesinde yaralandığı için okuluna bir süre de olsa gidemeyen ve bu sebeple bir süre okuluna gidemeyen, yıl kaybına uğrayan öğrenci de, çalışma ve kazanç elde etme hayatına bir yıl geç atılacak olması sebebiyle , gelecekteki kazanç kaybını tazminat olarak talep edebilecektir.
c.Kendi Ev Hizmetlerini Yapan Ev Kadınları Yönünden Kazanç
Kaybı

Hiçbir işte çalışmayıp, sadece ev işi yapan, hayatını evde sürdüren kadınların da kazanç kaybı tazminatı talep etme hakkı vardır. Trafik kazası
neticesinde, kişide meydana gelen bedensel zararlar sonucunda artık ev
işi yapamayacak duruma gelen kendi ev hizmetlerini yaparken beden gücündeki kayıp ve eksilme oranında güçlük yaşayacağından, bu güç kaybının tazminat olarak ödeneceği kabul edilmiştir. Ev hizmetleri yönünden tazminat hesaplaması yapılırken, yasal asgari ücretler üzerinden hesaplama yapılacaktır.
d.Küçük Yaşta Sakat Kalan Çocuklar Yönünden
Trafik kazası sonucu beden gücü eksilen çocuk, günlük yaşamını sürdürürken,
okula giderken, diğer yaşıtlarına nazaran sakatlığı nedeniyle
daha fazla güç ve efor harcamak zorunda kalacaktır. Özellikle, sakatlık
oranı fazla olan çocuklar için, bu durum ailesine maddi ekstra bir yük
getireceği gibi, sakat kalan çocuğa bakmakla sorumlu olan kişiler daha
fazla emek harcamak durumunda kalacaklardır.
e.Estetik Zararlar Yönünden
Trafik kazası sonucu, yüz veya bedeninde kalıcı izler olan kişinin mevcut
işini yapabilseler bile, aynı işi yapan diğer kişilere göre mesleğini icra

ederken, zorluklar yaşayabilmektedir. Hatta bazı meslek gruplarından
tam bir maluliyeti dahi söz konusu olabilmektedir. Tüm bu hususlar nazara alınarak, estetik olarak zarara uğrayan kişiler de zararlarının tazminini talep edebilmektedir.
TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
Yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının meydana gelmesi durumunda,
öncelikle hukuki süreç başlayacak ve olayın suç teşkil etmesi sebebiyle,
gereklisoruşturma Savcılık Makamınca yapılacak ve soruşturması başlanan kazada kusur oranlarının belirlenmesi yapılacaktır. Kusur oranının belirlenmesi, maddi ve manevi tazminat davaları aşamasında önem arz etmektedir. Trafik kazalarında kazadan ve sonuçlarından kimlerin sorumlu olacağı, Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlemiştir. Buna göre ; ’’bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur’’. Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi doğrultusunda bir kazanın meydana gelmesi halinde hem sürücü, hem de araç sahibi hem de aracın bağlı olduğu şirket (teşebbüs) sahibi sorumlu olacaktır. Bu şahısların sorumlu olabilmesi için kanunun aradığı şartlar şunlardır;

-Şahsa veya malına zarar gelmiş olmalı,
-Bu zarar trafik kazası nedeniyle meydana gelmiş olmalı,
-Kaza, Motorlu bir aracın işletilmesi nedeniyle meydana gelmiş olmalı,
-Zarar ve trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır.
Trafik Kazası Sonrası Araçta Meydana Gelen Maddi Zararlardan
Sorumluluk

Trafik kazası neticesi, kazaya karışan araçtaki maddi zararlar da, trafik
kazasında kusurlu olan şahıstan ve kusurlu aracın sigorta şirketinden
talep edilebilmektedir.
Trafik Kazalarında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu
Trafik kazası neticesinde açılacak maddi tazminat davalarında, kusurlu
tarafa ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki trafik
sigortası, kaza neticesinde meydana gelen maddi zararları sigortalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen rakamla sınırlıdır. Ayrıca, sigorta şirketleri meydana gelen trafik kazası dolayısı ile sadece maddi zararlardan sorumlu olmakla, manevi zararlardan bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, poliçede, sigorta şirketine manevi tazminat için ekstra bir prim ödenmiş ve manevi tazminat da poliçe kapsamına alınmış ise, sigorta şirketi manevi tazminat konusunda da sorumlu olacaktır.
Trafik Kazasına Sebebiyet Veren Araç Sigortasız İse Sorumluluk
Karayollarında trafiğe çıkan tüm araçların Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
yaptırması kanun gereğidir. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmayan
ve kazaya karışan araçlar için, “Güvence Hesabı” adı verilen fon
oluşturulmuştur. Bunun yanında kazaya sebebiyet veren araç, çalınmış
yahut gasp edilmiş araç ise de, yine Güvence Hesabına başvurulabilmektedir.
Trafik kazası neticesinde maddi zarara uğrayan kişi, bu zararını,
kusurlu tarafın sigortacısı olarak Güvence Hesabına dava açmak yolu ile
tahsil edecektir. Güvence Hesabı’nın trafik kazası nedeniyle oluşan maddi
zararlara ilişkin sorumluluk sınırları kanun ile düzenlenmiştir.
Trafik Kazasında Kusurlu Taraf (Kazaya Neden Olan ve Çarpan
Kişi) Belli Değil İse Sorumluluk Kazaya neden olan veya çarpanı belli olmayan trafik kazalarında, zarara uğrayan taraf, uğramış olduğu maddi zararların tazmini için yine Güvence Hesabına başvurabilir ve uğramış olduğu zararların tazminini buradan talep edebilmektedir.

Etiketler: İzmir Avukat , İzmir tazminat avukatı , İzmir Trafik Kazası avukatı

07 Mayıs 2019
1.101 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN