(0232) 461 46 12 - (0546) 232 35 62
Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay kararlarını ilk önce siz öğrenin !
TÜMÜNÜ GÖR

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Cinsel saldırı suçu, failin cinsel arzularını tatmin etmek amacı ile mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi sonucunda oluşur. Cinsel saldırı suçu failin mağdura karşı gerçekleştirdiği temasın boyutuna göre basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı eylemleri ortaya çıkacaktır. Burada basit ve nitelikli eylem olması ayrımının verilecek cezanın miktarı bakımından önem taşımaktadır.

Daha önce “cinsel taciz” başlıklı yazımızda bahsettiğimiz üzere failin, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden, sözlü veya yazılı gibi aracılarla cinsel arzularını tatmin etmesi halinde cinsel saldırı değil cinsel taciz suçu meydana gelecektir.

Cinsel saldırı suçu, 5237 sayılı Kanun’un cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında 102. maddede düzenlenmiştir.

Basit Cinsel Saldırı Suçu (TCK m. 102/1)     :Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sarkıntılık Suçu (TCK m. 102/1 2. Cümle)   : Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.Basit cinsel saldırı suçu, mağdurun bedenine cinsel ilişki düzeyine varmayan seviyede temasta bulunmaktır. Basit cinsel saldırı suçunun hafif şekline “sarkıntılık suçu” denilmektedir. Örneğin, rızası dışında bir kimseyi öpmek, dokunmak vb. gibi davranışlar sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçu olarak kabul edilir.  Bu eylemde fail mağdura yönelik yüzeysel geçici ve hafif cinsel davranışlar gerçekleştirir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu (Tecavüz) (TCK m. 102/2 )     :Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. Tecavüz olarak adlandırılan bu suç tipinde fail, mağdurun vücuduna herhangi bir cisim veya organ sokarak gerçekleştirilen cinsel saldırı eylemini ifade etmektedir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN UNSURLARI

Suçun faili erkek veya kadın herkes olabileceği gibi suçun mağduru da herkes olabilmektedir. Fail, kendi cinsiyetinden birine karşı bu eylemi gerçekleştirdiği halde de söz konusu suç ortaya çıkacaktır. Suçun mağdurunun çocuk olması halinde belirli koşullar varsa TCK’nın 103. maddesinde düzenlenen “çocukların cinsel istismarı” suçu meydana gelebilecektir. Çocukların cinsel istismarı adlı yazımıza sitemizden ulaşabilirsiniz. Türk Ceza Kanunu m.102’de düzenlenen cinsel saldırı suçunun hukuki konusunu cinsel saldırıda bulunulan kişinin vücudu ve cinsel dokunulmazlığı oluşturmaktadır. Suçun hukuki konusu ile kastedilen, ihlal edilen hukuki menfaattir.  Bu suçun konusu, cinsel saldırının mağduru olan kimsenin vücududur.

Suçun Konusu bakımından Yargıtay kararı; Yargıtay 14. CD., 2018/5499 E, 2019/118 K., 09.01.2019 T.

 “Cinsel saldırı suçunun konusunun mağdurun vücudu olduğu, suçun işlendiği sırada ve işlendiği süreyle sınırlı bir zaman diliminde mağdurun hareket etme olanağının ortadan kaldırılmasının belirtilen suçun unsuru olduğu, zira mağdurenin hareket etme olanağını ortadan kaldırmadan bu suçun işlenemeyeceği, dosya içeriğine göre sanığın cinsel saldırı suçunu gerçekleştirmeye yönelik eylemi dışında mağdurenin hürriyetini kısıtlayan başkaca bir eylemi de bulunmadığından, mevcut haliyle eyleminin sadece nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu gözetilerek kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi..”

Bu suç yalnızca kasten işlenebilir olup taksirle işlenemeyecektir.

Cinsel saldırı suçunun meydana gelmesi bakımından mağdurun rızasının bulunmaması gerekmektedir. Gerçekleştirilen eylemlerde 18 yaşını doldurmuş olan mağdurun rızasının varlığı halinde eylem, cinsel saldırı suçunu oluşturmayacaktır. Temas sürerken rızanın sona ermesi durumunda, bu aşamadan itibaren gerçekleşen eylemler bakımından suçun oluşacağı kabul edilmelidir. Rızanın var olup olmadığı her somut olayın özelliğine göre belirlenmelidir. Yargıtay uygulamasına göre; mağdurun faili yakalatabilmek amacıyla cinsel ilişki ya da ilişki boyutuna varmayan cinsel eylemlere rızası olduğunu göstermesi, failin de mağdurun bu davranışlarına ya da beyanlarına dayanarak mağdura yönelik cinsel eylemlerde bulunması durumunda, rızanın varlığı konusunda kaçınılmaz hataya düşen fail, bu hatadan yararlanmaktadır.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN CEZASI

Basit cinsel saldırı suçunun cezası yasada, beş yıldan on yıla kadar hapis olarak öngörülmüştür. Eylemin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Nitelikli cinsel saldırı suçunun (TCK m. 102/2) cezası 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıdır.

Suçun; a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından, d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi durumunda maddenin birinci fıkrasına göre verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı eylemlerine ilişkin Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 15.01.2020 tarihli ve 2019/2545 E., 2020/419 K. sayılı kararı

“Otobüs şoförü olan sanığın, olay günü mağdurenin bulunduğu koltuğun arkasına oturup uyurken bel ve kalça kısmına dokunması şeklindeki eyleminin ani ve kesintili şekilde gerçekleşip, süreklilik arz etmemesi nedeniyle sarkıntılık düzeyinde kaldığı, mevcut haliyle fiilin suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK’nın 102/1. maddesinde yer alan cinsel saldırı suçunu oluşturup,..”


Hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı eyleminin gerçekleştirilmesi hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 13.11.2018 tarihli ve 2016/1124 E., 2018/523 K. sayılı kararı

“..sanığın sorumlu müdür olarak görev yaptığı iş yerinde çalışan katılanları hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzunu kötüye kullanarak, aynı suç işleme kararı kapsamında farklı zamanlarda rızaları dışında dudaklarının kenarlarından öpüp, ellerini vücutlarında gezindirmek suretiyle her iki katılana yönelik ayrı ayrı zincirleme şeklinde atılı cinsel saldırı suçlarını gerçekleştirdiğinin sûbuta erdiği kabul edilmelidir…”

Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından, işlenmesi hakkında Yargıtay Kararı – 9. CD., E. 2023/2117 K. 2023/3662 T. 31.5.2023

“..Sonuç olarak sanığın mağdureye karşı işlediği sabit görülen cinsel istismar suçundan 5237 sayılı Kanun’un 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi delaletiyle 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi gereğince aynı Kanun’un 61 inci maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer sanığın kastına dayanan kusurunun ağırlığı, meydana gelen tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak takdiren alt sınırdan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Suçun üvey baba tarafından işlenmesi nedeniyle verilen cezanın aynı Kanun’un 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca yarı oranında artırılmıştır. Sanık bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçu değişik zamanlarda aynı kişiye karşı birden fazla işlediğinden aynı Kanun’un 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilen ceza, eylem sayısı da dikkate alınarak takdiren dörtte bir oranında artırılmıştır..”

Çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı (tecavüz suçu), sarkıntılık suçu ve cezası, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları arasındaki farka ilişkin bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı bilgi için avukata danışmanızda fayda vardır.

27 Ekim 2023
83 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN